imagesCAGUU7BX.jpg
Materia de Ciències Socials de Tercer d'ESO.

OBJECTIUS :
  • Analitzar i interpretar diferents procediments de la Geografia
  • Descriure els aspectes físics, econòmics i socials del temari de Geografía de Tercer d'ESO
  • Manejar correctament els recursos digitals emprats per a treballar els diferents continguts.
  • Manifestar una actitud favorable per l'ordre, el rigor i la sistematització pel treball propi i del grup.
COMPETÈNCIES:
  • Comunicació lingüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Aprendre a aprendre
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

TEMPORITZACIÓ:
UNITATS DIDÀCTIQUES
TEMPORALITZACIÓ
El Marc físic
6 h
Organització política
9 h
Activitat econòmica
9 h
El món actual
9 h


TOTAL
35 H

AVALUACIÓ: Per avaluar les competències adquirides pels alumnes utilitzarem com a instrument de l'avaluació les rúbriques. A continuació hi ha diferents models de rúbriques segons els aspectes a avaluar:

GRAELLA VALORATIVA DE L’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS EN L’ELABORACIÓ DELS TREBALLS

INCORRECTE ( 1)
CORRECTE ( 2)
BO ( 3)
EXCEL·LENT ( 4)
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS
Organització lenta i dificultosa. Han necessitat ajuda
Organització lenta, però no han necessitat ajuda
Organització feta correctament i a un ritme normal
Organització ben feta i molt ràpida
CONTINGUTS
Els aspectes analitzats no han estat correctes, ha faltat informació.
Guió d’estudi correcte, poc raonats els aspectes analitzats. Informació molt simple
Correcte treball d’investigació. Han preparat adequadament cadascun dels apartats a treballar
Treball d’investigació i aspectes analitzats molt elaborats.
CONTRIBUCIÓ AL GRUP
Només part del grup s’ha implicat
Quasi tothom s’ha implicat i completat les seves tasques
Tothom ha col·laborat encara que a diferents nivells
Tot el grup s’ha implicat en el treball
TREBALL EN GRUP
No hi ha comunicació entre els membres i el treball és molt individual
El treball s’ha fet conjuntament però falta col·laboració d’una part del grup
El treball s’ha fet conjuntament i ha participat tot el grup
El treball s’ha fet conjuntament, ha participat tot el grup i s’ha detectat molta discussió
ELABORACIÓ DELS TREBALLS
Molt poc elaborada
Presentació correcta però poc atractiva
Presentació atractiva amb elements innovadors
Presentació atractiva, innovadora i molt treballada
AUTONOMIA
Ajuda continuada del professor/a
Poques vegades han necessitat l’ajuda del professor/a
Sovint el grup ha trobat la solució ell mateix
Els problemes es discutien dins del grup i es buscaven solucions conjuntes.
GRAELLA VALORATIVA DELS TREBALLS ESCRITS
ASPECTES
ACCEPTABLE (1)
BON NIVELL ( 2)
EXCEL·LENT ( 3)
CONTINGUT
El contingut mostra que s’ha entès el que s’ha treballat
La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema
La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions.
ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS
Les diferents seccions tenen continguts, però no hi ha relació ni transició entre ells.
L’organització és adequada i estan relacionats entre ells.
Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
ASPECTES LINGÜÍSTICS
Adequat, malgrat alguns errors
Fluid i clar malgrat alguns errors
Fluid i amb bon nivell lingüístic
PRESENTACIÓ
La presentació és correcta però poc atractiva
La presentació és acurada i visual
La presentació està força treballada i és molt atractiva visualment
RECURSOS TIC
Us adequat dels recursos informàtics emprats
Aprofitament dels recursos informàtics més idonis
Excel·lent aprofitament i tractament de la informació obtingudarubricaexpo.jpg==Rúbrica d´Avaluació del Disseny i del Contingut d´una Web== == ==

Temps de Càrrega
Les pàgines tarden més de 15 segons per culpa de gràfics massa grans, animacions, sons , etc...
Alguna pàgina tarda més de 15 segons, però les altres es carreguen ràpidament .
Totes les pàgines es carreguen raonablement de pressa(entre 10 i 15 segons) en un mòdem de 56k ja que els gràfics són petits o tenen una bona compressió. Els sons i el gràfics tenen relació amb el contingut
Les pàgines es carreguen molt de pressa (en 10 segons o menys) en un mòdem de 56k ja que els gràfics son petits. La compressió és bona. El so i els gràfics i són apropiats al contingut i es troben en el lloc adequat
Tria de colors
Els colors de fons, del text i els enllaços (visitats o no) fan que el contingut sigui difícil de llegir o distreuen al lector.
Els colors de fons, del text i els enllaços (visitats o no) molesten al contingut
Els colors de fons , del text i els enllaços (visitats o no), no molesten al contingut i son coherents entre les diferents pàgines
Els colors de fons, del text , els enllaços (visitats o no) formen un conjunt de colors agradables , no molesten al contingut i son coherents entre les pàgines
Fons
El fons es menja la lectura
El fons és coherent en totes les pàgines i no es menja la lectura
El fons és atractiu, coherent en totes les pàgines ressalta el tema o l´objectiu de la web sense menjar-se la lectura.
El fons és excepcionalment atractiu , coherent en totes les pàgines , ressalta el tema o l´objectiu sense menjar-se la lectura
Elements Gràfics o Multimèdia
Els elements gràfics semblen haver estat triats sense fixar-s´hi i són de baixa qualitat o distreuen al lector.
Els elements gràfics estan relacionats amb el tema i tenen qualitat
Els elements gràfics estan relacionats amb el tema Tenen qualitat i augmenten l´interès i la comprensió del lector
Els elements gràfics estan relacionats amb el tema. Han estat retallats amb compte i ben col·locats. Son d´alta qualitat i augmenten l´interès i la comprensió del lector
Presentació i Organització de la pàgina
Les pàgines són visualment confuses i carregades. És difícil localitzar els elements importants
Les pàgines tenen una organització pràctica però són molt plenes i monòtones. Es fàcil localitzar els elements més importants
L´organització és extremadament atractiva i pràctica. És fàcil localitzar tots els elements importants.
L´organització és extremadament atractiva i pràctica. És fàcil de localitzar tots els elements importants. L'espai en blanc, els elements gràfics i la seva disposició estan utilitzats de manera eficient per a organitzar-hi el material.
Enllaços i Navegació
Menys del 75% dels enllaços porta a pàgines de confiança, actualitzades i de qualitat. Alguns enllaços no porten als llocs descrits. El lector pot trobar-se completament perdut
La major par dels enllaços (dels 80 al 90 % porten a pàgines de confiança, actualitzades i de qualitat. El enllaços de navegació porten al lector on espera anar però sembla que hi falti algun enllaç necessari. El lector es perd algunes vegades
Quasi tots els enllaços (95 %) porten a pàgines de confiança, actualitzades i de qualitat. Els enllaços de navegació estan clarament senyalitzats. El lector navega fàcilment entre les pàgines i va on vol. El lector es perd rarament
Tots el enllaços porten a pàgines de confiança, actualitzades i de qualitat. Els enllaços de navegació estan clarament senyalitzats i la seva localització és consistent. El lector navega per les pàgines i va on vol sense perdre's
Contingut i precisió
El lloc web no té objectiu o tema. Té moltes imprecisions en el contingut molts dels requisit no podran ser aconseguits .
Una part de la informació és autèntica i tots els criteris demanats han estat respectats però a la pàgina inicial no hi l´objectiu o tema clarament definits (és confús, vague)
A la pàgina inicial hi ha l´objectiu o tema clarament definit però un o dos elements no estan relacionats entre si. Quasi tota la informació donada és autentica i tots els criteris demanats en aquest treball han estat respectats.
La pàgina inicial té un objectiu i un tema clarament definits que han estat desenvolupats. tota la informació és autèntica, i tots els criteris demanats han estat respectats.
Ortografia i Gramàtica
Hi ha més de 10 errors d´ortografia o puntuació a la redacció final
Hi ha de 6 a 10 errors d´ ortografia, puntuació en la redacció final
Hi ha de 1 a 5 errors d ortografia, puntuació en la redacció final
No hi ha errors d´ortografia, puntuació o gramàtica en la redacció final.